ลำไห ตรังพอเพียง

ลงชุมชน พัฒนาต้นแบบการผลิตพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชาวสวนยาง จ.ตรัง
……..
นำทีม ศวพ.ตรังและพัทลุง ทำการวิเคราะห์ชุมชน บ้านลำไห ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เพื่อวางแผนการพัฒนา พบว่ามีการปลูกยางเป็นรายได้หลัก เกษตรกรต้องการพัฒนาอาชีพเสริม จึงมีการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่บริเวณบ้าน
สวพ 8 จึงนำหลักการพัฒนาพืชผสมผสานอื่นๆ 9 กลุ่มพืช เพื่อความพอเพียงในการดำรงชีพ และเข้ามา ต่อ-เติม การพัฒนากลุ่มทำเครื่องแกง ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาแบบชุมชนมีส่วนร่วม
โครงการนี้เป็นการพัฒนาขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปขยายผลใช้ประโยชน์ สวพ.8 จะร่วมกับชุมชนจะพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบต่อไป