อู่ฮั่น หูเป่ย และ การค้ากับไทย

ไทยมีการค้ากับมณฑลหูเป่ย ประมาณ 25,500 ล้านบาทโดยเรานำเข้า 9,000 ล้านบาท และส่งออก 16,500 ล้านบาท

ในปี 2557 มณฑลหูเป่ยมีพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้นราว 81,126 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ปลูกข้าว 21,439
ตารางกิโลเมตร พืชเศรษฐกิจจ้าพวกเมล็ดพืชที่ให้น้้ามัน 12,487 ตารางกิโลเมตร และฝ้าย 3,448 ตารางกิโลเมตร
ทั้งนี้มีมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรทั้งสิ้น 545.28 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.65 จากปี 2556 โดยเป็นมูลค่าจากการเพาะปลูกมากที่สุดที่ 276.16 พันล้านหยวน ตามมาด้วยการเลี้ยงสัตว์ และการประมงตามล้าดับ ทั้งนี้ผลผลิตทางการเกษตรที่ส้าคัญของมณฑลหูเป่ย ได้แก่จ้าพวกธัญพืช เช่น เมล็ดพืช เมล็ดผักน้้ามัน และเมล็ดองุ่น

ด้านการส่งออกข้าวของไทยไปยังจีนมีมูลค่าทั้งหมด 544.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจีนเป็นตลาดส่งออกข้าวลำดับที่ 2 ของไทย (ระหว่างปี 2558-2560) รองจากเบนิน และการส่งออกข้าวไปยัง 5 เมืองสำคัญของจีน ได้แก่ เสิ่นเจิ้น เซี่ยงไฮ้ กว่างโจว หนิงโป และอู่ฮั่น มีมูลค่ารวมถึง 448.82 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 82.4% ของมูลค่าการส่งออกข้าวจากไทยไปจีนทั้งหมด

ด้านการนำเข้าข้าวของ 5 เมืองดังกล่าว พบว่าโตขึ้นถึง 7.5 เท่า ภายในระยะเวลา 10 ปี แต่ไทยมีสัดส่วนแบ่งตลาดลดน้อยลงจากปี 2551 ที่ไทยเคยมีส่วนแบ่งตลาดกว่า 90% แต่ปัจจุบันมีส่วนแบ่งการตลาดเหลือเพียง 30% ขณะที่เวียดนามมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจนมาอยู่ที่ประมาณ 53% ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ พบว่าไทยสามารถส่งออกข้าวไปยัง 5 เมืองดังกล่าวเพิ่มขึ้นมีมูลค่าสูงถึง 223.19 ล้านดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ส่งออกต่ำกว่าศักยภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการแข่งขัน แบ่งเป็นเสิ่นเจิ้น โดยไทยมีโอกาสส่งออกข้าวเพิ่มอีก 110.99 ล้านดอลลาร์ จากปัจจุบันที่ไทยส่งออกข้าวไปเสิ่นเจิ้น 241.33 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเสิ่นเจิ้นมีประชากร 10 ล้านคน และจีดีพีมีมูลค่า 332.33 พันล้านดอลลาร์ เป็นอันดับที่ 3 ของจีน

อู่ฮั่น ที่ไทยมีโอกาสส่งออกข้าวเพิ่มอีก 8.5 ล้านดอลลาร์ จากปัจจุบันไทยส่งออกข้าวไปอู่ฮั่น 27.31 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้อู่ฮั่นมีประชากร 9.7 ล้านคน และจีดีพีมีมูลค่า 198.62 พันล้านดอลลาร์ เป็นอันดับที่ 9 ของจีน

เซี่ยงไฮ้ ไทยมีโอกาสส่งออกข้าวเพิ่มอีก 47.47 ล้านดอลลาร์ จากปัจจุบันไทยส่งออกข้าวไปเซี่ยงไฮ้ 114.96 ล้านดอลลาร์ โดยเซี่ยงไฮ้มีประชากร 23 ล้านคน และจีดีพีมีมูลค่า 446.31 พันล้านดอลลาร์ เป็นอันดับที่ 1 ของจีน

ส่วนกว่างโจวนั้น ไทยมีโอกาสส่งออกข้าวเพิ่มอีก 44.08 ล้านดอลลาร์ จากปัจจุบันไทยส่งออกข้าวไปกว่างโจว 48.78 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้กว่างโจวมีประชากร 12.7 ล้านคน และจีดีพีมีมูลค่า 318.48 พันล้านดอลลาร์ เป็นอันดับที่ 4 ของจีน

ขณะที่ หนิงโป โดยไทยมีโอกาสส่งออกข้าวเพิ่มอีก 12.12 ล้านดอลลาร์ จากปัจจุบันไทยส่งออกข้าวไปหนิงโป 16.43 ล้านดอลลาร์ ซึ่งหนิงโปมีประชากร 7.6 ล้านคน และจีดีพีมีมูลค่า 145.84 พันล้านดอลลาร์ เป็นอันดับที่ 15 ของจีน

เกิดโรคระบาด ความต้องการอาหารมีสูงขึ้น ยังไงก็เอาใจช่วยชาวอู่ฮั่นทุกท่านครับ

ที่มา:

https://www.posttoday.com/aec/news/577160

ไทยกับจีน