โรคใบร่วงยางพารา ติดต่อไปยังพืชอื่นหรือไม่?

โรคใบร่วงยางพาราและการระบาดไปสู่พืชอื่น

จากการสำรวจของ กยท. พบการแพร่ระบาดของโรคใบร่วงยางพาราแล้วใน 9 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล ตรัง กระบี่ พังงา และสุราษฎร์ธานี รวมพื้นที่ 762,939 ไร่ มีเกษตรกรชาวสวนยางได้รับผลกระทบ 81,542 ราย

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา ได้รับนโยบาย จากกรมวิชาการเกษตร ในการให้ความร่วมมือกับ กยท. ในการร่วมกันจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น
และในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอน ได้มีการออกสำรวจผลกระทบจากเชื้อที่ก่อโรคยางใบร่วง ในพืชอื่นๆ เช่น ทุเรียน ลองกอง มังคุด มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน เงาะ ที่อยู่ในรัศมีแปลงยางที่เป็นโรค ผลการสำรวจพบว่า ตรวจพบเชื้อ 2 ชนิดในพืชอื่นๆ คือ Pestalotiopsis spp. และ Colletotrichum spp. แต่เชื้อดังกล่าวไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับพืชเหล่านี้

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานได้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง หากเกษตรกรสงสัยว่าจะมีการระบาดให้แจ้งได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในจังหวัดนั้นๆ หรือโทร 074445905-7 สวพ.8

(ภาพการระบาดในพืชอื่นของต่างประเทศ จาก https://www.researchgate.net/figure/Disease-symptoms-associated-with-various-species-of-Pestalotiopsis-A-Leaf-spots-on_fig17_267633890