GAP ดีเด่นภาคใต้ตอนล่าง

นางสนธิยา ละอองสกุล GAP ดีเด่นภาคใต้ตอนล่าง พ.ศ. 2563

ในโครงการพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
รหัสรับรองแหล่งผลิตพืช กษ 03-9001-36454363113

แนวคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน
มีความคิดที่จะเปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยว มาเป็นการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ หันมาทำไร่นาสวนผสม พึ่งพาตนเองได้ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ใช้พื้นที่ 9 ไร่ เพื่อทำไร่นาสวนผสม ปลูกฝรั่งกิมจูเป็นพืชหลักในพื้นที่ ประมาณ 4 ไร่ ส่วนพื้นที่ที่เหลือ ดำเนินการขุดร่องน้ำ เลี้ยงปลา ปลูกไม้ผลอื่นๆ ปลูกผักและสมุนไพรหลากหลายชนิด มีความคิดในการทำการเกษตรปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เปลี่ยนมาใช้น้ำหมักชีวภาพ และวิธีกลในการกำจัดแมลงศัตรูพืช และทำการขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร เพื่อเป็นการยืนยันว่าผลผลิตมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และใช้ใบรับรองนี้แสดงให้กับผู้รับซื้อผลผลิตทุกครั้ง

การผลิตฝรั่งกิมจู
ฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ทุกสัปดาห์เพื่อป้องกันการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืช มีการบำรุงรักษาลำต้นโดยการใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งทำการผสมปุ๋ยใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ใช้ปุ๋ยคอก น้ำหมักชีวภาพ (ผลไม้:กากน้ำตาล:หัวปลา อัตราส่วน 2:1:1) เป็นประจำทุกเดือน ในระยะที่ให้ผลผลิตทำการห่อผลผลิตทุก 2 สัปดาห์หลังดอกบานโดยห่อผลผลิตด้วยถุงพลาสติกและหุ้มกระดาษเพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิต และหลังจากห่อผลประมาณ 1 เดือนจะเริ่มเก็บผลผลิต โดยดำเนินการเก็บผลผลิตทุกวันๆ ละ 20 กิโลกรัมขึ้นไปตามแผนการสั่งซื้อ มีการวางแผนการผลิตภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน GAP พืช อย่างต่อเนื่อง

ปัญหาที่พบมากจะเป็นในเรื่องของแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยแป้ง โดยมีการระบาดทำให้ผลผลิตที่ได้ลดน้อยลง มีวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการตัดแต่งทรงพุ่ม และใช้น้ำหมักที่ทำขึ้นเองภายในแปลงผลิต มาฉีดพ่นภายในแปลงฝรั่งกิมจู ทำให้ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยปัจจุบันสามารถผลิตฝรั่งกิมจูออกจำหน่ายได้ทุกวัน เฉลี่ยวันละ 20-50 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 20-35 บาท ตามคุณภาพของผลผลิต โดยจะจำหน่ายผลผลิตให้กับหน่วยงานราชการ ในพื้นที่และจำหน่ายที่ตลาดชุมชน


การพัฒนาการผลิต ได้เข้าร่วมโครงการวิจัยกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และเรียนการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ที่วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มีการนำวิธีการผสมปุ๋ยเคมีใช้เองมาใช้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตและลดการสูญเสียธาตุอาหารที่เกิดขึ้นได้ และมีการใช้ปุ๋ยคอกร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อช่วยการปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดินมีการระบายน้ำและอากาศที่ดีขึ้น ผลิตแหนแดง เพื่อใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ และการทำน้ำหมักชีวภาพจากใบสะเดาและใบยาสูบเพื่อใช้ในการป้องกันแมลงศัตรูพืช ทำให้ผลผลิตเป็นที่ยอมรับ
ผลผลิตรวม 8-12 ตัน ต้นทุน 101,500 บาท รายได้ 252,000 บาท กำไร 150,500 บาท

การผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช
ใช้น้ำจากสระและร่องน้ำที่ขุดขึ้นภายในแปลง มีการให้น้ำแบบระบบสปริงเกอร์ มีการจัดเก็บปุ๋ยเคมี น้ำส้มควันไม้ สารสกัดจากธรรมชาติ ชีวภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ฉีดพ่นในโรงเรือน แยกเป็นสัดส่วนและปลอดภัย ในการห่อผลฝรั่งมีการใช้ถุงพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้แทนการใช้ถุงพลาสติกธรรมดาที่ย่อยสลายยาก เพื่อเป็นการลดการใช้ขยะพลาสติก และมีการแยกประเภทของขยะ แยกส่วนของที่ทิ้ง/กำจัดขยะออกมาชัดเจน เพื่อไม่ให้มีขยะปนเปื้อนหรือปะปนภายในแปลงผลิตพืช มีห้องจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรแยกออกเป็นสัดส่วนชัดเจน และมีการตรวจสภาพและการซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ ในการจัดซื้อ/จัดหาปัจจัยการผลิตในแต่ละครั้งมีการทำรายการบันทึกและทราบถึงแหล่งที่มาของปัจจัยการผลิตนั้นๆ เพื่อป้องกันการได้ปัจจัยการผลิตที่ไม่มีคุณภาพหรือปลอมปนมาด้วย

ความเป็นผู้นำและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้านต่างๆ
เป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสมของอำเภอสิงหนคร (อยู่ระหว่างการประกวดระดับจังหวัดและเขตต่อไป) เป็นหัวหน้ากลุ่มผักบนแคร่ หัวหน้ากลุ่มแหนแดง ของกลุ่มเกษตรกรนักวิจัยท้องถิ่นตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ในโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการผลิตพืชที่ยั่งยืนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเลขากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตรพรีเมี่ยมรำแดง พื้นที่ปลูกเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตร โดยมีบุคคลภายนอกมาศึกษาดูงานการทำการเกษตรตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี โดยเป็นอาสาสมัครทำหน้าที่ดูแลการตลาดให้กับวิสาหกิจชุมชนรำแดง และให้ความช่วยเหลือคนในชุมชนเมื่อมีงานและเทศกาลต่างๆ และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน เกษตรกรจากนอกพื้นที่ และครูจากโรงเรียนต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด หรือนำไปเป็นต้นแบบยังแปลงของตนเอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s