ขนุน

ขนุน หอมหวน ชวนชิม

ขนุนโลก
อินเดีย เป็นแชมป์ผลิตขนุน มีผลผลิต 1,436,000 ตัน/ปี รองลงมาคือ บังคลาเทศ 926,000 ตัน ไทย มาเป็นที่3 ผลผลิต 392,000 ตัน และอินโดนีเชีย 340,000 ตัน

ขนุนไทย
ปี 2560 มีพื้นที่เพาะปลูกขนุนหนัง 48,406 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 2.11 มีเพาะปลูกใน 59 จังหวัด เกษตรกร 15,669 ราย ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 0.33 ผลผลิตเฉลี่ย 3,746 กิโลกรัม/ไร่ พื้นที่เพาะปลูก 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ระยอง เพชรบุรี และจันทบุรี คิดเป็นร้อยละ 74.52 ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ

แหล่งใหญ่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่เพาะปลูก 12,026 ไร่ เพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 ร้อยละ 8.83 เนื้อที่เก็บเกี่ยวจ านวน 8,323 ไร่ เพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 ร้อยละ 2.48 ผลผลิต 23,221 ตัน เพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 ร้อยละ 11.41 ผลผลิตเฉลี่ยเนื้อที่เก็บเกี่ยว 2,547.9 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 2.72

ต้นทุนการผลิต จ.ประจวบคีรีขันธ์ บาท/ไร่

 1. ต้นทุนผันแปร 8,775 2.ต้นทุนคงที่ 1,800
  3.ต้นทุนรวมต่อไร่ 10,575 4.ต้นทุนขั้นกลางรวมต่อไร่(ไม่รวมค่าแรงงานครัวเรือน) 8,275
  5.ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม 3.40
  6.ต้นทุนขั้นกลางรวมต่อกิโลกรัม 4.35 บาท
  ผลผลิต 2.5-3.5 ตัน/ไร่
  ราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา เคลื่อนไหว 5-10 บาท/กิโลกรัม
  ผลตอบแทนต่อไร่ 12,500-35,000 บาท ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ 2,500-25,000 บาท/ไร่

พันธุ์
1 ขนุนละมุด
เป็นขนุนที่มีผลเล็ก ลักษณะผลค่อนข้างกลมมีหนามถี่และแหลม เมื่อผลแก่แล้ว เปลือกมีสีเขียวอมเหลือง ไม่เป็นสีน้ าตาลเหมือนขนุนหนัง เวลาสุกยวงจะอ่อนนุ่ม เนื้อเละ และเหนียวเล็กน้อย รสชาติหวานจัด มีกลิ่นฉุน เวลารับประทานแทบไม่ต้องเคี้ยว สามารถใช้มือฉีกเปลือกออกได้ง่าย ขนุนชนิดนี้ไม่ สามารถจะแกะเอาเมล็ดออกจากเนื้อยวงให้เหลือแต่ส่วนเนื้อในสภาพยวงอย่างเดิมได้ ส่วนมากจะขายเป็นผล ขนุนอ่อน หรือขนุนดิบ

2 ขนุนจำปาดะ
เป็นขนุนที่นิยมปลูกมากทางภาคใต้ ลักษณะทั่วไปเหมือนขนุนอื่น ต่างตรงที่ใบมี ขนาดหนาและยาวกว่า ผลมีขนาดเล็ก ยาวเรียว เปลือกบาง มียางน้อยกว่าขนุนหนัง เมื่อสุกเกือบไม่มียาง ฉีก เปลือกออกได้ง่าย เปลือกกับยวงแยกออกจากกันง่าย เนื้อค่อนข้างเละ รสชาติหวานและมีกลิ่นฉุนมาก

3 ขนุนหนัง
เป็นขนุนที่นิยมรับประทานหรือปลูกทั่วไป เมื่อผลสุกจะมีลักษณะเนื้อแน่น กรอบ ไม่ เละ สามารถแกะเนื้อออกเป็นยวง ๆ และเอาเมล็ดออกได้ โดยที่เนื้อขนุนไม่เละ ยวงของขนุนหนังมีทั้งหนาและ บาง มีสีขาว สีเหลือง สีส้มแดง ตามชนิดของสายพันธุ์ต่าง ๆ ดังนี้

3.1 พันธุ์ตาบ๊วย
มีถิ่นก าเนิดที่ธนบุรี เป็นต้นก าเนิดของขนุนที่มีชื่อเสียงอีกหลายพันธุ์ เช่น พันธุ์ฟ้าถล่ม อีถ่อ ฯลฯ ลักษณะประจ าพันธุ์ ต้นเป็นพุ่มเตี้ย ต้นใหญ่ ใบหนาเป็นมัน ค่อนข้างกลม ไม่ค่อยสาก มือ มีขนน้อย ให้ผลดกประมาณ 20 – 80 ผล/ต้น ผลมีลักษณะเป็นทรงรีคล้ายมะกอกฝรั่ง ขนาดของผลวัด โดยรอบประมาณ 110 – 130 เซนติเมตร ผิวเรียบ เนื้อสีเหลือง ใหญ่ แห้ง กรอบ รสหวาน ซังสีขาว เมล็ด ค่อนข้างเล็ก

3.2 พันธุ์ฟ้าถล่ม
มีลักษณะประจำพันธุ์ ใบใหญ่และหนาเหมือนพันธุ์ตาบ๊วย ให้ผลผลิต หลังปลูก 4 ปี ประมาณ 15 – 20 ผล/ต้น ผลยาวรีใหญ่คล้ายรูปไข่ค่อนข้างไปทางทรงกระบอก เปลือกหนา สีของเปลือกอมน้ าตาลแดง เนื้อสีเหลือง ซังสีขาว รสหวาน กรอบ

3.3 พันธุ์ทองสุดใจ
ลักษณะประจำพันธุ์ ทรงพุ่มมีขนาดใหญ่ปานกลาง ไม่สูงจนเกินไป โปร่ง โตเร็ว แตกกิ่งก้านสาขามาก ใบค่อนข้างกลมรี ปลายใบมนเล็กน้อย ใบเล็กกว่าฟ้าถล่ม ให้ผลดกกว่าฟ้า ถล่ม ต้นละประมาณ 25 ผล รูปร่างผลกลมรี เสมอเรียบทั้งผล ด้านขั้วผลคอดเล็กน้อย มีลักษณะเบี้ยวน้อย มาก เปลือกบาง ปลายหนามแหลม เนื้อสีเหลืองเข้ม หวานกรอบ เมล็ดเล็ก ซังสีเหลือง

3.4 พันธุ์จำปากรอบ
เป็นขนุนที่มีถิ่นกำเนิดในจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งชื่อโดยคุณสมปอง ตวง ทอง มีลักษณะประจ าพันธุ์ มีต้นขนาดเล็ก ทรงพุ่มเตี้ย ใบมีสีเขียวเข้ม ลักษณะยาวใหญ่ใกล้เคียงกับทองสุดใจ แต่ปลายใบแหลมและบางกว่า เป็นขนุนพันธุ์เบาให้ผลเร็ว ให้ผลในปีที่ 3 หลังจากปลูก ผลแก่เร็ว เนื้อเมื่ออ่อน สีขาวพอแก่จะเป็นสีจ าปา เนื้อแข็งหวานกรอบ เนื้อไม่เละแม้จะสุกจัดเนื้อหนาสู้ฟ้าถล่มและทองสุดใจไม่ได้ น้ าหนักผลเฉลี่ย 15 – 20 กิโลกรัม

3.5 พันธุ์สีทอง
เป็นขนุนทรงพุ่มใหญ่ ใบมีสีเขียวเข้ม ลักษณะใบคล้ายพันธุ์จำปากรอบ เนื้อสีเหลือง ซังสีเหลือง รสหวานหอม เมล็ดเล็ก เนื้อหนาพอประมาณ แกนค่อนข้างโตกว่าพันธุ์อื่น ๆ

3.6 พันธุ์อีถ่อ
มีถิ่นกำเนิดในจังหวัดปราจีนบุรี ลักษณะประจ าพันธุ์ คือ ก้านผลยาว ผลมี ลักษณะยาวคล้ายถ่อเรือ ความยาวของผลตั้งแต่ก้านผลจนถึงก้นผลยาวประมาณ 75 เซนติเมตร ยวงเนื้อหนา แต่เล็กสั้น รสหวานกรอบ ให้ผลดกมาก 30 – 40 ผล/ต้น น้ าหนักเฉลี่ย 10 กิโลกรัม พันธุ์อีถ่อแบ่งย่อยไปอีก 3 พันธุ์ คือ อีถ่อแดง เมื่อผลสุกเปลือกจะมีสีแดงหรือน้ าตาลเข้ม เนื้อมีสีเหลืองเข้ม อีถ่อเขียว เมื่อผลสุกเปลือก มีสีเขียว เนื้อมีสีเหลือง และอีถ่อจ าปา เมื่อผลสุกเปลือกเป็นสีเขียว เนื้อมีสีจ าปา

3.7 พันธุ์คุณวิชาญหรือขุนวิชาญ
ผู้ค้นพบคือ คุณประยูร จรรยาวงษ์ พบในเขตบางกอก ใหญ่ ธนบุรี และได้มอบให้คุณวิชาญ ศิริผล นักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ขยายพันธุ์ไปเผยแพร่ จึง เรียกว่าขนุนคุณวิชาญ ใบมีขนาดเล็ก ทรงผลยาว คล้ายสากหิน จะแคบตรงส่วนใกล้ขั้วเล็กน้อย ก้านผลสั้น ผล มีขนาดปานกลาง น้ าหนักเฉลี่ย 18 – 20 กิโลกรัม เนื้อมีสีจ าปา เนื้อหนาและหวานพอสมควร เวลาสุกเนื้อ จะนิ่มเล็กน้อย

3.8 พันธุ์แดงรัศมี
ลักษณะประจำพันธุ์เป็นขนุนสีจ าปา มีขนาดผลใหญ่ น้ าหนักผลเฉลี่ย 12 – 15 กิโลกรัม/ผล ยวงใหญ่ เนื้อหนา กรอบ รสชาติไม่หวานแหลมจนเกินไป เมล็ดเล็ก และเมล็ดไม่งอก ในผลขณะที่ผลสุก

3.9 พันธุ์เจ๊กโต๊ะ
ลักษณะประจำพันธุ์ ทรงผลเป็นรูปไข่ ในก้านช่อเดียวกันมีหลายผล ก้าน ผลยาวเหมือนอีถ่อแต่สั้นกว่า เปลือกมีสีเขียวอมเหลือง เมื่อแก่สุกมีสีเหลืออมเขียว มีเนื้อสีเหลือง หนา กรอบ แห้ง รสหวาน ซังสีเหลืองอมขาว เมล็ดเล็ก ใบไม่กลมค่อนข้างเล็ก

3.10 พันธุ์ทองสัมฤทธิ์
ลักษณะประจำพันธุ์ ทรงต้นสูงโปร่ง โตเร็ว ผิวล าต้นค่อนข้างเรียบ ใบใหญ่ ความยาวมากกว่าความกว้าง ให้ผลดก ทรงผลเป็นรูปทรงกระบอก ผลใหญ่ หนามเรียบ เปลือกหนา ไส้เล็ก ยวงใหญ่ เนื้อหนาและยาว เมล็ดเล็ก เนื้อสีเหลือง รสหวานจัด ซังสีขาวอมเหลือง น้ าหนักผลประมาณ 15 – 25 กิโลกรัม มีจ านวนผลเฉลี่ย 20 ผล/ต้น

3.11 พันธุ์แม่น้อยทะวาย
ลักษณะประจำพันธุ์ ใบสีเขียวเข้ม ปลายใบแหลม เล็ก ผลเป็น รูปทรงไข่ ผิวเปลือกเรียบ เนื้อสีเหลือง ค่อนข้างบาง ยวงแน่น เล็กยาว รสหวาน

3.12 พันธุ์ละแมหรือขนุนเบา
เปลือกหวาน ถิ่นกำเนิดอยู่ที่อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดย อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ แห่ง ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ได้คัดเลือกมาจากอ าเภอละแม และตั้งชื่อว่า “เบาเปลือกหวาน” เนื่องจาก ให้ผลเร็ว คือ ประมาณ 2 ปีครึ่ง ถึง 3 ปี ก็ให้ผลแล้ว ผลค่อนข้างกลม น้ าหนัก เฉลี่ย 8 -15 กิโลกรัม/ผล เมื่อผลยังอ่อนเปลือกมีสีเหลืองอ่อน เมื่ออายุ 6 เดือน จะเป็นสีเขียว พอแก่จะเป็นสี น้ าตาล เปลือกหวาน เนื้อสีเหลือง หนา กรอบ แห้ง ซังขาวหนารสหวาน สามารถรับประทานได้ส่วนของเนื้อที่ ติดกับเปลือกก็มีรสหวาน เมื่อผลแก่จะมียางน้อยกว่าพันธุ์อื่น ๆ และเป็นขนุนพันธุ์เดียวที่สามรถน าใบมา รับประทานได้ เช่นกินกับส้มต า เมี่ยงค า ใบมีสีเขียวเข้มเล็กยาว ปลายใบแหลมมีขนมากและสากมือ

3.13 พันธุ์เหรียญทอง
ลักษณะประจำพันธุ์ ใบหนา มีสีเขียวเข้ม ล าต้นไม่ค่อยเรียบ กิ่งก้านสาขาไม่เป็นระเบียบ พุ่มต้นแผ่ อายุให้ผล 3 – 3 ปีครึ่ง ให้ผลดก ผลกลมทรงกระบอก น้ าหนักเฉลี่ย 10 กิโลกรัม/ผล เปลือกสีเหลืองอ่อน มีหนามห่าง หนามไม่สั้นหรือยาวมาก เปลือกหนาปานกลาง ขั้วผลเล็ก แกนผลไม่ใหญ่ เนื้อยวงใหญ่ปานกลาง สีเหลือง หนา รสหวาน กรอบ ซังสีเหลือง ปลายยวงที่ติดกับเปลือกไม่ พับงอ ขั้วยวงติดกับแกนเพียงครึ่งเดียวไม่เต็มหน้าตัดของยวง

3.14 พันธุ์เหรียญทองพิเศษ
ลักษณะส่วนใหญ่เหมือนพันธุ์เหรียญทอง แตกต่างที่ผลมี ขนาดใหญ่กว่า มีน้ าหนักผลเฉลี่ย 15 กิโลกรัม/ผล

3.15 พันธุ์หนึ่งในพัน
ลักษณะประจำพันธุ์ ใบสีเขียวเข้ม หนา ลักษณะใบรีค่อนข้างกลม ปลายใบมนเล็กน้อย จับดูจะสากมือเล็กน้อย ติดผลง่าย ให้ผลทะวายทั้งปี ผลค่อนข้างใหญ่ น้ าหนักเฉลี่ย 10 – 15 กิโลกรัม/ผล ค่อนข้างกลมรี ตรงกลางผลโตกว่าหัวและท้าย ยวงหนา เนื้อสีเหลืองเข้ม หวาน กรอบ ซัง น้อย มีสีเหลืองเข้ม

3.16 พันธุ์หมาร้องไห้ (พันธุ์อุดม 1)
ลักษณะประจำพันธุ์ คล้ายกับพันธุ์หนึ่งในพัน ต่างกัน บางส่วนเช่น ผลใหญ่กว่า สีเปลือกล าต้นไม่เรียบเหมือนหนึ่งในพัน ใบเล็กกว่าหนึ่งในพันเล็กน้อย ทรงพุ่มแผ่ ขยายกว้างกว่าหนึ่งในพัน ที่ส าคัญทั้งยวงและซังมีสีเหลืองเข้มแถมยังหวานรับประทานได้ด้วย

3.17 พันธุ์ขาวมุกสยาม
ต้นไม่สูงใหญ่นัก สูงเต็มที่ประมาณ 7-8 เมตร แตกกิ่งก้านสาขา เป็นพุ่มกว้าง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเวียนสลับถี่บริเวณปลายยอด ใบเป็นรูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายและโคนใบ เรียวและมีขนาดเล็กกว่าใบขนุนทั่วไปอย่างชัดเจน ผิวใบเรียบ สีเขียวสดและเป็นมัน ผลโตเต็มที่มีน้ าหนักเฉลี่ย ระหว่าง 13–16 กิโลกรัม/ผล ยวงเป็นสีขาวสดใส เนื้อหรือยวงหนา เมล็ดเล็ก เนื้อไม่เละแม้สุกงอม รสชาติ หวานกรอบ

3.18 พันธุ์ทองประเสริฐ
ลักษณะประจำพันธุ์ ผลค่อนข้างกลม ใหญ่ หนัก 10-15 กก. เปลือกสีเขียวเข้มไม่หนามาก เนื้อรวงสีเหลืองทอง สวยงาม ยวงหนา รสชาติหวานกลมกล่อม ตัดจากต้นแล้ว สามารถเก็บไว้ได้นานหลายสัปดาห์
………

เอกสารอ้างอิง: สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s