แผนพัฒนากาแฟแห่งชาติ ปี 2563 – 2573 โดยกรมวิชาการเกษตร (ตอนที่1 บทสรุป)

แผนพัฒนากาแฟแห่งชาติ ปี 2563 – 2573

1. หลักการและเหตุผล กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของไทย ที่ทำรายได้ให้เกษตรกรปีละประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ( ปี 2557-2561) ตลาดกาแฟมีการขยายตัวอย่างมาก ทำให้ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟของโรงงานแปรรูปกาแฟในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 75,000 ตัน ในปี 2557 เป็น 95,000 ตัน ในปี 2561

ในขณะเดียวกันผลผลิตกาแฟในประเทศกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากราคากาแฟที่ตกต่ำเป็นเวลานาน ทำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นแทน เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล เนื้อที่ที่ให้ผลจึงลดลงจาก 260,968 ไร่ ในปี 2557 เหลือเพียง 257,761 ไร่ ในปี 2561 ส่งผลให้ผลผลิตลดลงจาก 37,950 ตันในปี 2557 เหลือผลผลิตเพียง 23,617 ตัน

ในปี 2561 ทำให้ผลผลิต ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้เมล็ดกาแฟของโรงงานแปรรูปที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยพันธุ์ที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นพันธุ์กาแฟโรบัสตา มีแหล่งปลูกที่สำคัญอยู่ในภาคใต้ ได้แก่ จังหวัด ชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ซึ่งในปี 2557 มีสัดส่วนร้อยละ 69 ของเนื้อที่ปลูกกาแฟของไทยส่วนพันธุ์อะราบิกามีสัดส่วนร้อยละ 31 โดยแหล่งปลูกที่สำคัญอยู่ในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก

และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ประเทศไทยจะต้องเปิดตลาดให้นำเข้ากาแฟเสรี โดยลดภาษีนำเข้าเมล็ดกาแฟและกาแฟสำเร็จรูปเหลือร้อยละ 5 และร้อยละ 0 ตามลำดับ ซึ่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทำให้ไทยไม่สามารถแข่งขันกับประเทศในอาเซียน ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ลาว และอินโดนีเซีย ซึ่งประเทศเหล่านี้สามารถผลิตกาแฟที่ให้ผลผลิตสูงกว่าและต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า อีกทั้งปัจจุบันสวนกาแฟของไทยส่วนใหญ่เป็นสวนผสม ปลูกร่วมกับพืชเศรษฐกิจอื่น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลให้ผลผลิตต่ำ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการยุทธศาสตร์กาแฟตั้งแต่ปี 2552-2556 สามารถบรรลุเป้าหมายได้ในระดับหนึ่ง จำเป็นต้องดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการพัฒนาในระยะต่อไปจำเป็นต้องจัดทำยุทธศาสตร์กาแฟ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยเน้นการบริหารจัดการแบบครบวงจร บนพื้นฐานของศักยภาพ และอัตลักษณ์ของกาแฟไทย ภายใต้การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตในระดับฟาร์มถึงผู้บริโภค โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟสู่มาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์ ‘เป็นผู้นำการผลิต การแปรรูป และการค้ากาแฟคุณภาพในระดับเอเชียที่แข่งขันได้ ในตลาดโลกภายใต้อัตลักษณ์กาแฟไทย”

พันธกิจ

1) วิจัยและพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาระบบการบริหารจัดการการผลิตที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตกาแฟคุณภาพในประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการ

2) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบการผลิตกาแฟ ที่มีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่า ที่เติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

3) สร้างและพัฒนาเครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายวิชาการ เครือข่ายกลุ่มเกษตรกร และเครือข่ายผู้ประกอบการ ให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าอย่างครบวงจร และมีพลังในการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟของชาติให้เข้มแข็ง และยั่งยืน

4) ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และอัตลักษณ์กาแฟไทย ให้เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมกาแฟระดับประเทศ ภูมิภาคเอเชีย และระดับโลกที่แข่งขันได้

5) เสริมสร้างการพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางการค้ากาแฟในภูมิภาคอาเซียน และเอเชีย สร้างงานอาชีพให้กับชุมชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

ที่มา กรมวิชาการเกษตร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s