ตรัง ชูธง เกษตรอินทรีย์พรีเมียม

จังหวัดตรัง ปักธงพัฒนา เกษตรอินทรีย์คุณภาพพรีเมียม

วันนี้นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ประชุมหน่วยราชการและแกนนำภาคประชาชน ยกร่าง roadmap เกษตรอินทรีย์วิถีคนเมืองตรัง โดยหน่วยงานกรมวิชาการเกษตร ได้มี นาย ธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญ สวพ8 และนางสุคนธ์ วงศ์ชนะ ผอ. ศวพ.ตรัง เข้าร่วมประชุม สรุปเนื้อหาดังนี้

  1. วิสัยทัศน์ : จังหวัดต้นแบบเกษตรอินทรีย์คุณภาพสูง บนพื้นฐานความยั่งยืน และอัตลักษณ์ความเป็นเมืองตรัง
  2. มาตรการพัฒนา แอประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ
    ห่วงที่1 ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสการรับรู้การตื่นตัว
    ห่วงที่2 ส่งเสริมการผลิต แปรรูป การตลาด มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างแบรนด์
    ห่วงที่3 พัฒนา organic platform เชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียทั้งองคาพยบ และระบบข้อมูล
    เงื่อนไข: คุณธรรม และความรู้

แผนพัฒนาระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เป้าหมายปี 2563-2565
ให้ได้สินค้าอินทรีย์พรีเมียมอย่างน้อย 6 ชนิดหลัก คือ ข้าว แตงโมเกาะสุกร พริกไทยปะเหลียน ปูทะเล หมู และไม้ผลพืชผัก
ทั้งนี้จะมีเจ้าภาพขับเคลื่อนในแต่ละมาตรการ และแต่ละสินค้าอย่างชัดเจน ภายใต้การร่วมมือของทุกภาคส่วน เช่น มหาดไทย เกษตร พาณิชย์ อุตสาหกรรม สาธารณสุข การศึกษา สถิติ ท้องถิ่น ภาคเครือข่ายประชาชนภาคเกษตร ผู้ประกอบการทั้งเกษตร ท่องเที่ยว และบริการ

ศวพ.ตรัง สวพ.8 นอกจากจะร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนแล้ว จะเป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาพริกไทยปะเหลียน และ พัฒนา Tang organic platform สนง.เกษตรและสหกรณ์ เจ้าภาพประชาสัมพันธ์ และสนง.เกษตรจังหวัด เจ้าภาพการผลิต แปรรูป และตลาด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s