รำแดง ชุมชนเข้มแข็ง

ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยงานวิจัย

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำการวิจัยและพัฒนาชุมชนต้นแบบ การปลูกพืชโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ผลการวิจัย นอกจากทำให้เกษตรกร มีเศรษฐกิจ ดีขึ้นสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น แล้ว ยังส่งผลให้ ชุมชนมีความเข้มแข็ง รู้รักสามัคคี สามารถบริหารจัดการตนเอง นำไปสู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

สนใจศึกษาดูงานติดต่อ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0 7444 590 5-7 หรือติดต่อกลุ่มเกษตรกร วิจัยการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าขวาง ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s