13 ผลงานวิจัยดีเด่นกรมวิชาการเกษตร ปี63

เรื่องที่5 พัฒนาการผลิตผักอินทรีย์ “ทางเลือกเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน” ภาคอิสาน

นิยม ไข่มุกข์ แคทลิยา เอกอุ่น นฤทัย วรสถิตย์ รัติกาล ยุทธศิลป์ กุศล ถมมา นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด บุญช่วย สงฆนาม จำลอง กกรัมย์

1. จังหวัดนครพนมและกาฬสินธุ์มีศักยภาพในทำเกษตรอินทรีย์ แต่ยังพบปัญหาในการผลิตผัก อินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่ ได้แก่ การจัดการธาตุอาหาร และศัตรูพืช

2. การทดสอบเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารและศัตรูพืชส าหรับการผลิตผักอินทรีย์ ทำให้ได้ วิธีจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสม คือ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ส าหรับผักตระกูลกะหล่ำและผักที่รับประทานต้น และใบ ในดินที่มีอินทรียวัตถุต่ า (น้อยกว่า 1.5 เปอร์เซ็นต์) ปานกลาง (1.5-2.5 เปอร์เซ็นต์) และสูง (มากกว่า 2.5 เปอร์เซ็นต์) ต้องให้ไนโตรเจน 20 15 และ 10 กิโลกรัมต่อไร่ ดังนั้นถ้าใส่ปุ๋ยหมักแบบเติม อากาศที่มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 1.3 1.6 และ 2.3 เปอร์เซ็นต์ สำหรับดินที่มี อินทรียวัตถุต่ำควรใส่อัตรา 2 ตันต่อไร่ สำหรับปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพที่มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม 0.9 1.8 และ 1.8 เปอร์เซ็นต์ ดินที่มีอินทรียวัตถุต่ าควรใส่อัตรา 2.8 ตันต่อไร่ วิธีการ จัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม คือ การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมปุ๋ยหมักคลุกดิน หรือรองก้นหลุมพร้อมปลูก และควบคุมโรคใบไหม้ของหอมแบ่ง และโรคราน้ำค้างของคะน้า โดยการผสมน้ำพ่น ควบคุมโรคได้ดี และ การใช้ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงสายพันธุ์ไทยสามารถลดปริมาณของด้วงหมัดผักและหนอนผีเสื้อ ทำให้กวางตุ้งและหอมแบ่งในจังหวัดนครพนม ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,713 และ 1,671 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าวิธีเกษตรกรเฉลี่ยร้อยละ 17.9 ได้ผลตอบแทนอยู่ระหว่าง 17,248 – 60,115 บาทต่อไร่ มากกว่าวิธีเกษตรกรเฉลี่ยร้อยละ 24.3 กะหล่ำปลี คะน้า และ กวางตุ้ง วิธีทดสอบในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ ผลผลิตเฉลี่ย 3,218 1,090 และ 1,567 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าวิธีเกษตรกรเฉลี่ยร้อยละ 20.3

3. การพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) โดยการดำเนินการในแปลงของ ของเกษตรกรที่ร่วมทดสอบ แปลงต้นแบบ และ แปลงขยายผล ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ใน จังหวัดนครพนม จำนวน 18 แปลง พื้นที่ 67.5 ไร่ ผลผลิตประมาณ 101 ตัน และกาฬสินธุ์ 33 แปลง พื้นที่ 336.5 ไร่ ผลผลิตประมาณ 572 ตัน

4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ และความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับเกษตรกรทั้ง 2 จังหวัด รวม 3,448 คน และเกิดเครือข่ายผู้ผลิตพืชอินทรีย์ จังหวัดนครพนม 4 กลุ่ม 210 ราย จังหวัดกาฬสินธุ์ 22 กลุ่ม 793 ราย ผู้ผลิตผักปลอดภัยจังหวัดนครพนม 10 กลุ่ม 300 ราย จังหวัดกาฬสินธุ์ 23 กลุ่ม 1,291 ราย ทำให้เกษตรกรสามารถผลิตพืชได้อย่างปลอดภัย นอกจากจะได้รับการรับรองมาตรฐานการ ผลิตพืชอินทรีย์แล้ว ยังมีเกษตรกรที่ได้รับการรับรองการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP จังหวัดนครพนม 831 แปลง/ราย พื้นที่ 2,893 ไร่ จังหวัดกาฬสินธุ์ 713 แปลง/ราย พื้นที่ 3,767 ไร่ ผลผลิตประมาณ 4,055 ตัน ซึ่งอาจพัฒนาการผลิตสู่มาตรฐานอินทรีย์ได้ในอนาคต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s