13 ผลงานวิจัยดีเด่นกรมวิชาการเกษตร ปี2563 เรื่องที่7 อ้อย

การขยายผลการใช้เครื่องจักรกลขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตอ้อยและลดการเผาใบอ้อย (สุมาลี โพธิ์ทอง และคณะ)

จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรี เป็นแหล่งปลูกอ้อยที่สำคัญของภาคกลาง มีพื้นที่ปลูก อ้อย 791,364 623,655 และ 192,255 ไร่ ตามลำดับ รวมพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งสิ้น 1,607,274 ไร่ คิดเป็น 50.18 % ของพื้นที่ปลูกอ้อยในเขตภาคกลางซึ่งมีพื้นที่ปลูกรวม 3,203,034 ไร่ (สำนักงานคณะกรรมการ อ้อยและน้ าตาลทราย, 2562 และ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ปัจจุบันในพื้นที่ภาคกลางมี โรงงานน้ำตาล 20 โรงงาน ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรี จ านวน 13 โรงงาน และมี ความต้องการผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การผลิตอ้อยในเขตภาคกลางยังคงประสบปัญหาผลผลิต ต่ำเนื่องจากการปลูกอ้อยส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝนทำให้ผลผลิต มีความแปรปรวนสูงเพราะขึ้นอยู่กับปริมาณ น้ำฝนและการกระจายของฝนในแต่ละปี การบริหารจัดการไร่อ้อยและช่วงปลูกที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ อย่างไรก็ตามเกษตรกรยังพบปัญหาการปลูกอ้อยให้ทันช่วงฤดูปลูกที่เหมาะสม เนื่องจากต้องรอเก็บเกี่ยว อ้อยให้แล้วเสร็จทันโรงงานน้ำตาลปิดหีบ และการเตรียมดินมีหลายขั้นตอนทำให้ใช้เวลานานจึงปลูกอ้อยได้ ล่าช้าไม่ทันเวลา ส่งผลต่อความงอก การเจริญเติบโต และผลผลิตอ้อย ปัญหาที่สำคัญอีกประการ คือ ต้นทุนการผลิตสูง การขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยว และค่าจ้างแรงงานสูง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของ ต้นทุนการผลิตอ้อยทั้งหมดต่อฤดูปลูก เป็นอุปสรรคต่อการขยายพื้นที่ปลูกอ้อยและการเพิ่มผลผลิตต่อ พื้นที่ ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้วิธีการเผาใบอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว เพื่อลดปัญหาด้านแรงงานและสามารถตัด อ้อยได้ทันฤดูเปิดหีบของโรงงานน้ำตาล นอกจากนี้เกษตรกรที่ตัดอ้อยสดยังมีการเผาใบอ้อยหลังการเก็บ เกี่ยวร่วมด้วย เพื่อป้องกันไฟไหม้หลังอ้อยตองอก และสะดวกต่อการเตรียมดิน การเผาอ้อยนอกจากจะทำ ให้อ้อยสูญเสียน้ำหนักและคุณภาพความหวานแล้ว ยังเป็นสาเหตุสำคัญทำให้พื้นที่ปลูกอ้อยเป็นเวลานาน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ลดลง โครงสร้างของดินแน่นทึบ และเป็นการทำลายแมลงศัตรูธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

การขยายผลการใช้เครื่องจักรกลขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและลดการเผาใบ อ้อย ในพื้นที่ปลูกอ้อยภาคกลาง ดำเนินงานตั้งแต่ ปี 2560-2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ต้นแบบ เครื่องจักรกลขนาดเล็กที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาของศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรีสู่การใช้ประโยชน์ของ เกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรี ได้แก่ 1) เครื่องมือเตรียมดินปลูกอ้อยแบบลด การไถพรวนสไตรพ์ ทิลเลจ (Stripe tillage) เพื่อลดขั้นตอนการเตรียมดิน ท าให้เกษตรกรสามารถปลูกอ้อย ได้เร็วขึ้น 2) เครื่องสับใบและกลบเศษซากอ้อย สำหรับการจัดการใบและเศษซากอ้อยก่อนการเตรียมดิน 3) เครื่องสางใบอ้อย และ 4) เครื่องสับใบระหว่างแถวอ้อยตอ เพื่อแก้ปัญหาการเผาใบอ้อยก่อนและหลัง การเก็บเกี่ยวอ้อยสด โดยได้จัดทำแปลงต้นแบบเปรียบเทียบกับวิธีของเกษตรกร พบว่า การเตรียมดินปลูก อ้อยแบบลดการไถพรวน สไตรพ์ ทิลเลจ เพิ่มผลผลิตอ้อยได้มากกว่าวิธีเกษตรกร เฉลี่ย 16.48 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มผลตอบแทน 876-2,430 บาท/ไร่ ลดต้นทุนได้ 500 บาทต่อไร่ การใช้เครื่องสางใบอ้อย ทำให้การตัดอ้อยสดได้รวดเร็ว อัตราผลตอบแทนเพิ่ม มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ การใช้เครื่องสับใบ ระหว่างแถวอ้อยตอ ทำให้ผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้น 6-23 เปอร์เซ็นต์ การใช้เครื่องสับใบและกลบเศษซากอ้อย เพิ่มผลผลิต 5-18 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าวิธีการเผาใบก่อนการเตรียมดินของเกษตรกร ทำให้พื้นที่การตัด อ้อยสดเพิ่มขึ้นในพื้นที่ปลูกอ้อย จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรี ส่งผลให้การผลิตอ้อยของไทย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ช่วยลดการเผาใบอ้อยแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้อย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s