13 ผลงานวิจัยดีเด่นกรมวิชาการเกษตรปี 2563 เรื่องที่9 ถั่วลิสงเมล็ดปานกลางพันธุ์ขอนแก่น 9 เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 9 ได้จากคู่ผสมระหว่างพันธุ์ KKFC4000-1 (พันธุ์แม่) กับพันธุ์ไทนาน 9 (พันธุ์พ่อ) ในปี 2540 คัดเลือกสายพันธุ์ชั่วที่ 2-6 ระหว่างปี 2542-2544 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น และ แปลงทดลองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี ประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร ระหว่างปี 2545-2552 และในไร่เกษตรกร จังหวัดต่างๆ ระหว่างปี 2554-2560 รวมจ านวน 54 แปลงทดลอง

พบว่า พันธุ์ขอนแก่น 9 ให้ผลผลิต ฝักแห้ง 264 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ขอนแก่น 5 และพันธุ์ไทนาน 9 ร้อยละ 6 และ 7 ตามลำดับ ขนาดเมล็ดโต น้ าหนัก 52.8 กรัมต่อ 100 เมล็ด มากกว่าพันธุ์ไทนาน 9 และพันธุ์ขอนแก่น 5 ร้อยละ 19 และ 9 ตามลำดับ ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 9 ลักษณะทรงต้นตรง เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพู เปอร์เซ็นต์กะเทาะ 67.0 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณโปรตีนและไขมัน 32.7 และ 46.5 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 9 มีการนำไปใช้ประโยชน์ให้โครงการพืชไร่หลังนาร่วมกับกรมการข้าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทุ่งกุลา สมาร์ทฟาร์ม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด รวมทั้งขยายผลสู่ เกษตรกรเครือข่ายในโครงการโรงเรียนถั่วลิสงของบริษัท แม่รวย จำกัด ผู้ผลิตสินค้าแปรรูปถั่วลิสง ภายใต้ชื่อการค้า “โก๋แก่” ในพื้นที่ส่งเสริมของบริษัท ได้แก่ จังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ และนครพนม รวมถึงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ้านไผ่ ส่งเสริมร่วมกับ เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง โดยในปี 2564 มีแผนการขยายผลให้เกษตรกรเครือข่าย ปลูกมากกว่า 800 ไร่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s