13 ผลงานวิจัยดีเด่นกรมวิชาการเกษตร ปี 2563 เรื่องที่ 11 การจัดการสารเคมีในผักผลไม้เพื่อการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น

การพัฒนาระบบการควบคุมความปลอดภัยของสินค้าพืช ตามเงื่อนไขโครงการการจัดการสารเคมีในผักผลไม้เพื่อการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น

การศึกษานี้เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมความปลอดภัยของสินค้าพืชภายใต้โครงการการจัดการ สารเคมีในผักผลไม้เพื่อการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศคู่ค้าเกี่ยวกับ การควบคุม กำกับ ดูแลผู้ส่งออกและเกษตรกรเครือข่ายให้มีความเข้มงวดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มีการดำเนินการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาข้อมูลและสภาพปัญหา 2) การพัฒนาระบบการควบคุมความ ปลอดภัย 3) การประชาสัมพันธ์และชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 4) น าระบบการ ควบคุมความปลอดภัยไปประยุกต์ใช้ในโครงการฯ 5) การติดตามและประเมินผลการดำนินงาน

ผลการดำเนินการ พบว่า ระบบการควบคุมความปลอดภัยของสินค้าพืชที่พัฒนาขึ้น ครอบคลุมตาม หลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการฯ โดยเพิ่มมาตรการตรวจประเมินผู้ส่งออก เกษตรกรเครือข่าย การสุ่มเก็บ ตัวอย่างเพื่อทดสอบและการเข้าตรวจติดตามในกรณีต่างๆ ซึ่งสามารถวัดได้จากการยอมรับจากกระทรวง สาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่นที่เข้าตรวจประเมินโครงการฯ และอนุมัติขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกราย ใหม่ให้ประเทศไทยจ านวน 6 ราย จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการส่งออกด้านความเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ การส่งออก พบว่าการส่งออกภายใต้โครงการฯ จะช่วยลดมูลค่าที่สูญเสียจากการต่อรองของผู้น าเข้าและ การกักตรวจที่ด่านน าเข้าประเทศญี่ปุ่น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,200-1,400 ล้านบาทต่อปี ช่วยเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยในตลาดส่งออกประเทศญี่ปุ่น และยังส่งผลต่อเนื่องไปยัง เกษตรกรเครือข่ายกว่า 1,185 ราย ให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้น

ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ส่งออกต่อโครงการฯ ในหัวข้อความเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจส่งออก มีผู้ส่งออกภายใต้โครงการฯที่ยังดำเนินธุรกิจส่งออก จำนวน 32 ราย .ในจำนวนนี้มีผู้ตอบแบบประเมินความ พึงพอใจจำนวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.25 ของผู้ส่งออกทั้งหมดและมีความพึงพอใจที่ระดับเฉลี่ย ร้อยละ 92.80 หัวข้อที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดคือความคุ้มค่าจากการเข้าร่วมโครงการฯ การอำนวย ความสะดวกในการส่งออกและหัวข้อความเสมอภาคในการให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีความพึงพอใจที่ระดับเฉลี่ยร้อยละ 95.4 รองลงมาเป็นหัวข้อประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯในภาพรวม และหัวข้อความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ มีความพึงพอใจที่ระดับเฉลี่ยร้อยละ 94.6 และหัวข้อการมี ประโยชน์ต่อการส่งออก ตรงตามความต้องการของผู้ส่งออกมีความพึงพอใจที่ระดับเฉลี่ยร้อยละ 93.8 ตามลำดับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s