13 ผลงานวิจัยดีเด่นกรมวิชาการเกษตรปี 2563 เรื่องที่13 สารวัตรเกษตรอาสา กลไกขับเคลื่อนงานพระราชบัญญัติในระดับพื้นที่

ปัญหาการเร่ขายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตามหมู่บ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้เกษตรกรถูกหลอกลวง ได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ มีผลตอบแทนไม่คุ้มค่าการลงทุน ซึ่งสถิติการจับกุม ผู้กระทำความผิดยังมีน้อยมาก เนื่องจากจำนวนของสารวัตรเกษตรมีไม่เพียงพอ สำนักวิจัยและพัฒนาการ เกษตรเขตที่ 3 และศูนย์เครือข่าย 8 แห่ง จึงได้แก้ไขปัญหาโดยจัดทำโครงการสารวัตรเกษตรอาสา ในปี 2560 – 2562 เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไข พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และ ฉบับแก้ไข พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไข รวมถึงเผยแพร่ความรู้ในการเลือกซื้อปัจจัย การผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

ขั้นตอนดำเนินงานประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์ สถานการณ์ในพื้นที่ การพัฒนากลุ่มบุคคลเป้าหมาย ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดฝึกอบรม ขับเคลื่อนและ ติดตามประเมินผล

ผลการดำเนินงาน พบว่า ได้สร้างสารวัตรเกษตรอาสาใน 11 จังหวัด จำนวน 29 กลุ่ม เครือข่าย รวม 1,513 คน เพื่อช่วยเหลืองานของสารวัตรเกษตรและถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรกว่า 75,650 คน ทำให้ซื้อปัจจัยการผลิตได้ถูกต้อง ไม่ซื้อจากการเร่ขาย มีการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดและการเร่ ขาย ปุ๋ย วัตถุอันตราย และพันธุ์พืชตามหมู่บ้าน จำนวน 20 ครั้ง สามารถนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษ และพื้นที่ร้อยละ 82 ไม่พบการเร่ขาย เปรียบเทียบกับก่อนมีโครงการซึ่งมีการร้องเรียนว่ามีการเร่ขายอยู่เป็น ประจำแทบทุกพื้นที่ ปีละ 1-3 ครั้ง เกิดการพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านกฎหมายประจำหมู่บ้าน โดย ความร่วมมือของผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นต้นแบบให้กรมวิชาการเกษตรนำไปขยายผลทั่วประเทศ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s