ป่าขาดโมเดล สวพ.8

กรมวิชาการเกษตร พัฒนา “ป่าขาดโมเดล เกษตรพอเพียง เกษตรปลอดภัย เกษตร อินทรีย์”

วันพุธ ที่25 พฤศจิกายน กับการประชุมครั้งที่2 ที่สวนเทพหยา ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขขลา โดยทางสำนักวิจัยและการพัฒนาการเกษตรที่ 8 สงขลา กรมวิชาการเกษตร กับเครือข่ายการพัฒนา ได้แก่ ฝ่ายผลิต เกษตรกร ผู้นำเกษตรกร ฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายท้องถิ่น อบต ฝ่ายส่งเสริม เกษตรตำบล ฝ่ายท่องเที่ยว สวนเทพหยา และเครือข่ายรำแดง ประมาณ 30 คน

เวทีวันนี้ เริ่มจาก ทีมงานสวพ 8 นำโดย ผชช ธัชธาวินท์ สะรุโณ สุวิมล วงศพลัง และสุวพงศ์ มณีกุล นำเสนอโครงการที่จะนำเข้ามาให้ชุมชนเครือข่ายพิจารณา ว่าจะรับ สวพ8 และร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนาหรือไม่(อีกรอบหนึ่ง) โดยสรุป คือ นำโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชที่ยั่งยืนโดยใช้ศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง ซึ่งขยายผลจากรำแดงโมเดล ในการพัฒนา 9 พืชผสมผสานพอเพียง การสร้างมูลค่าเพิ่มของสิ้นค้า พัฒนามาตรฐานGAP อินทรีย์ การพัฒนาชุมชนเกษตรเข้มแข็ง และเชื่อมโยงเครื่อค่ายการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นภาคการผลิต การตลาด การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและอื่นๆ ที่สำคัญ คือเป็นโครงการที่ดำเนินการแบบชุมชนมีส่วนร่วม และเกาะติดใกล้ชิด ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบเป็นเวลา 1 ปี
ที่ประชุมใช้เวลา 3 ชั่วโมง จากหน้าตาที่ไม่สนิท เปลี่ยนเป็นฉายแววตาของมิตรภาพ ความเชื่อมั่น และความหวัง ที่จะนำพาป่าขาดไปข้างหน้า พร้อมการให้ข้อคิดเห็นพร้อมกับเสนอพืชและโจทย์การพัฒนาของชุมชน เช่น 1)มะม่วงพิมเสนเบา 2)กล้วยน้ำว้าปาขาด 3)ผักแคร่ 4)อ้อยคั้นน้ำ 5) มะพร้าวน้ำหอม 6)ปาล์มน้ำมัน 7)พริก 8) พืชอาหารสัตว์ 9)พริกไทย 10)ตลาด 11)พืชอินทรีย์ เป็นต้น

และกลไกการขับเคลื่อนที่สำคัญคือ การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรวิจัยการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หรือกลุ่มเกษตรกร ป่าขาดโมเดล “เกษตรพอเพียง เกษตรปลอดภัย เกษตร อินทรีย์”

ท่านสมคิด น้อยสำลี ประธานกลุ่มวิจัยการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงรำแดง นำกรณีชุมชนเข้มแข็งจากโครงการวิจัยรำแดงโมเดลมาเล่าให้ฟังเป็นกรณีตัวอย่าง จากนั้นสมช. ได้เลือกตั้งกรรมการกลุ่มเกษตรกรขึ้นมา 1 ชุด ประกอบด้วย
คณะที่ปรึกษา- ทีมงาน สวพ8 เกษตรตำบล อบต. ผญบ กำนัน สวนเทพหยา ผู้แทนส่วนราชการประธาน- ผู้ใหญ่บ้านบอย คนหนุ่มไฟแรงมีอนาคตไกลกรรมการ-รองประธาน กรรมการฝ่ายมะม่วง กล้วย ปาล์มน้ำมัน ข้าว เกษตรอินทรีย์ ผักยกแคร่ พืชผสมผสาน มะพร้าวน้ำหอม อ้อยคั้นน้ำ พืชอาหารสัตว์ เลขานุการ การเงิน พร้อมกำหนดกติกา ตั้งกองทุนสวัสดิการกลุ่ม มีเวทีวิจัยสัญจรเดือนละ1 ครั้ง เริ่มที่บ้านประธาน 8 ธันวาคม

กลุ่มเกิดโครงการหลวงก็มา เกษตรตำบลนำโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงพื้นที่ลงมาทำด้วย อบต.ก็บอกว่าเมื่อตั้งกลุ่มแล้วเสนอขอโครงการมาของบอบต.ได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s