มะพร้าว มีอนาคตไหม?

มะพร้าว…อนาคตสดใสจริงหรือไม่?

ข้อมูลสั้นๆแบบสไตล์วิชาการร้านกาแฟ ออนไลน์หน่อยๆให้พอเข้าใจและพอคุยกับเพื่อนได้นะครับ

 1. มะพร้าวทั้งโลก -ต้องการมากไหม?
  -ความต้องการมะพร้าวในตลาดโลกเพิ่มขึ้น แต่ผลผลิตไม่ทันกับความต้องการ ปี 2559 มีการบริโภคน้ำมะพร้าว เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 19.5 และการบริโภคกะทิ ก็ขยายตัวจากปีก่อนหน้าร้อยละ 14.8
  -แต่การผลิตมะพร้าวในโลกกลับมีปริมาณลดลง โดยในช่วงปี 2553-2557 พื้นที่ปลูกมะพร้าวในโลกอยู่ที่ 75.9 ล้านไร่ ในปี 2560 ผลผลิตมะพร้าวในโลกมีแนวโน้มที่จะลดลง
 2. ใครเป็นเจ้าตลาดมะพร้าวโลก- ไทยอันดับที้เท่าไหร่?
  10 อันดับผู้ผลิตของโลก (ล้านตัน) 1) Indonesia18.3 -2) Philippines 15.3 -3)India 11.9 -4) Brazil 2.8 -5)Sri Lanka 2.5 -6)Vietnam 1.3 -7)Papua New Guinea 1.2 -8)Mexico 1.0 -9)Thailand1.0 –10)Malaysia .6 ล้านตัน
 3. การผลิตของไทย ภาพรวมเป็นอย่างไร?
  -พื้นที่ปลูกลดลง คือ ปี2557-1.24 ล้านไร่ ปี2558 -1.19 ปี2559-1.15 ล้านไร่
  พื้นที่ให้ผล ปี2557 -1.24 ปี2558 -1.18 ปี2559-1.13 ล้านไร่
  -ผลผลิตลดลง คือ ปี2557 -9.70 แสนตัน ปี2558 -9.04 แสนตัน ปี2559-8.57แสนตัน
  -ผลผลิตต่อไร่ลดลง คือ ปี2557 – 782 กก./ไร่ ปี2558 -763 กก./ไร่ ปี2559- 755 กก./ไร่
  -จังหวัดที่ปลูกมาก ประจวบคีรีขันธ์ (424,594ไร่) ชุมพร(187,049ไร่) และสุราษฎร์ธานี (181,164ไร่)
 4. การใช้มะพร้าวของไทยเป็นอย่างไร?
  -สัดส่วนการบริโภคในประเทศกับอุตสาหกรรมและการส่งออกเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60: 40
  -มีการนำเข้า มะพร้าวผลแห้ง ปี 2557 มีปริมาณ 89,270 ตัน เพื่อมาผลิตกะทิสำเร็จรูปเพื่อส่งออก
  -นำเข้ามะพร้าวฝอย ปี 2557 มีปริมาณ 2,783 ตัน
  -นำเข้าน้ำมันมะพร้าว ปี 2557 มีปริมาณ 6,873 ตัน
  -ในปี 2559 นำเข้ารวม 144,000 ตัน
  -ส่วนใหญ่นำเข้าจากอินโดนีเซียและเวียดนาม และฟิลิปปินส์ซึ่งมีราคาถูกกว่าไทย(คู่แข่งที่น่ากลัว)
  -การส่งออกกะทิสำเร็จรูป (Coconut Milk) ปี2559 ส่งออก 1.8 แสนตัน 10.9 พันล้านบาท ขยายตัวจากปีก่อนหน้าร้อยละ 12.6 กะทิมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 75 ของสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าวทั้งหมดในตลาด
  -มะพร้าวยังถูกจัดอยู่ในหมวดสินค้าควบคุม ยังไม่สามารถนำเข้าได้อย่างเสรี ต้องขออนุญาติ และต้องระวังไม่ให้กระทบมะพร้าวในประเทศ
 5. โอกาสของมะพร้าวไทย ในตลาดโลกดีไหม?
  -คาดว่า ในปี 2560 การส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าวไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 18.5 คิดเป็นมูลค่า 1หมื่น6พันล้านบาท และการส่งออกกะทิ จะขยายตัวที่ร้อยละ 16.5
  -จากกระแสความนิยมในสินค้ามะพร้าว ส่งผลให้ความต้องการวัตถุดิบมะพร้าวไปผลิตเพื่อการส่งออกยังคงไม่เพียงพอ
  -ผู้นำการส่งออกมะพร้าวหลักของโลก ซึ่งได้แก่ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ และอินเดีย ต่างมีความพร้อมในการส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าวมากกว่าไทยที่มีผลผลิตที่ต่ำกว่า รวมทั้งค่าจ้างแรงงานที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้นำการส่งออกมะพร้าวหลักของโลก
  -ผลิตภัณฑ์มะพร้าวของไทยก็มีจุดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพที่ดีกว่าคู่แข่ง รวมทั้งมะพร้าวน้ำหอมที่มีรสชาติและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์
  -ญี่ปุ่นสนใจ มะพร้าวไทยและ ถือว่าได้เปรียบสินค้าจากประเทศคู่แข่งเพราะสินค้าไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าตามกฎหมายภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)
  แต่ทั้งนี้ ะต้องมีความระมัดระวังเรื่องการติดฉลากและหากเป็นสินค้าออร์แกนิคจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย Japanese Agricultural Standard
 6. ข้อจำกัดและปัญหาของไทยมีอะไรบ้าง?
  -พื้นที่และผลผลิตลดลง
  -เกิดศัตรูระบาดรุนแรง เช่น หนอนหัวดำ แมลงดำหนาม
  -ยังมีการลักลอบนำเข้า
 7. ไทยเตรียมการอย่างไร?
  -คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมัน มีนโยบาย 3 ข้อ คือ 1.เพิ่มพื้นที่ปลูกมะพร้าว 2.แก้ปัญหาโรคหนอนหัวดำในมะพร้าว และ 3.ป้องกันลักลอบการนำเข้า
 • เร่งพัฒนามะพร้าว 4.0 พัฒนาสินค้าของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เช่น เครื่องดื่มรสชาติต่างๆ ที่มีส่วนผสมของมะพร้าวที่ปัจจุบันได้รับความนิยมในต่างประเทศ อาหารและขนม หรือเครื่องสำอางทั้งการบำรุงผิวพรรณและเส้นผมที่มีส่วนประกอบของมะพร้าวหรือน้ำมันมะพร้าว กะทิออร์แกนิก การสร้างแบรนด์กะทิผ่านร้านอาหารไทยที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ
 1. กรมวิชาการเกษตร จะช่วยด้านใดบ้าง?
  กรมวิชาการเกษตร ได้เตรียมการเพิ่มแผนการสนับสนุนเต็มที่ เช่น
  -สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ตั้งเป้าหมายการผลิตพันธุ์มะพร้าวเพื่อสนับสนุนเกษตรกร 908,000 ไร่ (เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 แสนไร่)
 • มีการสั่งจองต้นพันธุ์กับกรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่ปี 2554-2560 รวม 2.287 ล้านต้น เป็นมะพร้าวอุตสาหกรรม 1.902 ล้านต้น (พันธุ์ลูกผสมชุมพร 2 ไทยต้นสูง และสวีลูกผสม 1) มะพร้าวบริโภคสด 3.85 แสนต้น (มะพร้าวน้ำหอม กะทิลูกผสมชุมพร 1 และ 2
  -แผนการผลิตต้นพันธุ์ปี 2562-2565 มะพร้าวอุตสาหกรรม จำนวน 9.24 แสนต้น (38,641 ไร่) มะพร้าวบริโภคสด 3.58 แสนต้น (10,796 ไร่)
  -แผนการสร้างแปลงพ่อแม่พันธุ์ 1,010 ไร่
  -ให้ความรู้เกษตรกรอย่างต่อเนื่องในการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว การเพิ่มผลผลิต การวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การควบคุมป้องกันการลักลอบการนำเข้า และอื่นๆอีกมากมาย
 1. บทสรุป
 • พืชที่พึ่งส่งออก-นำเข้า เกษตรกรจะมีความเสี่ยงสูงจากมาตรการต่างๆของต่างประเทศและในประเทศ โดยเฉพาะผลผลิตราคาต่ำจากประเทศที่มีการผลิตมากเข้ามาตีตลาด
  -การผลิตพืชต้องคำนึงอย่างมากถึงความสมดุลของปริมาณผลผลิตและความต้องการของตลาด มิฉะนั้นจะพบกับปัญหาล้นตลาด ราคาตกต่ำ เหมือน ข้าว ยาง ที่แก้ไขยาก
  -การผลิตพืชที่พึ่งพาตลาดส่งออกเป็นหลัก จะมีความเสี่ยงเรื่องคู่แข่งทางการตลาด ผลกระทบจากการนำเข้าส่งออก เกษตรกรควรตระหนักข้อนี้อยู่เสมอ

-เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ทำให้เกิดความมั่นคงทางการผลิตและดำรงชีพ จึงควรนำมาพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในด้านการสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบที่กล่าวมาข้างต้น เช่น ครัวเรือนควรผลิตพืชหลายชนิดไม่ฝากอนาคตไว้กับผลิตพืชเดียว เป็นต้น

ธัชธาวินท์ สะรุโณ
สวพ.8 กรมวิชาการเกษตร

ขอบคุณที่มาของข้อมูล: สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร, ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, The World Leaders In Coconut Production, http://www.worldatlas.com, https://www.technologychaoban.com/news-slide/article_7894, http://www.oae.go.th/download/download_journal/2560/yearbook59.pdf, http://www.ditp.go.th สคร. ณ เมืองฟูกูโอกะ DITP ชี้ช่องการค้า ประจำเดือนเมษายน 2558 /

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s