“งานวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนเกษตร กรมวิชาการเกษตร”ตอนที่ 4 งานวิจัยในพื้นที่เกษตรกรภาคตะวันออก

งานวิจัยในพื้นที่เกษตรกรภาคตะวันออกดำเนินการโดย สวพ.6 จันทบุรี ในแผนงานย่อยการวิจัยทดสอบและพัฒนาระบบการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ในปี 2559-2564 จะทำการวิจัยในประเด็นต่างๆ ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลคุณภาพเพื่อการส่งออกในพื้นที่ภาคตะวันออก เป็นโครงการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการผลิตพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรในภาคตะวันออก โดยแก้ปัญหาการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ให้สูงขึ้นใน ลำไย มะม่วง ลองกอง และกล้วยไข่คุณภาพเพื่อการส่งออก

โครงการที่ 2 โครงการทดสอบและพัฒนาการผลิตไม้ผลต้นฤดูในพื้นที่ภาคตะวันออก ดำเนินการในแหล่งปลูกมังคุดและเงาะภาคตะวันออก โดยการแก้ปัญหาการกระจายผลผลิตและราคา ผลผลิตต้นฤดู (รุ่นแรก) ที่ให้ผลผลิตน้อยแต่มีราคาสูงในช่วงต้นฤดู และจะมีราคาตกต่ำในช่วงกลางและปลายฤดู หากสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตต้นฤดูได้ จะทำให้การกระจายผลผลิตในช่วงต้นฤดูเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิต ยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ให้สูงขึ้น

โครงการที่ 3 โครงการทดสอบและพัฒนาการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก เป็นการวิจัยและพัฒนาการใช้ปัจจัยการผลิตในไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกจำนวน 4 ชนิด ดังนี้ ทุเรียน มังคุด เงาะ และสับปะรด โดยเน้นการปรับใช้การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรที่แนะนำ และนำมาปรับใช้ในพื้นที่เกษตรกรภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง

โครงการที่ 4 โครงการการพัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก ดำเนินการทดสอบการป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนในแปลงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยองและตราดโดยใช้เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรร่วมกับแนวทางอื่นๆ ให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่

ผลงานวิจัยเหล่านี้ จะช่วยยกระดับรายได้ของเกษตรกรภาคตะวันออกให้เพิ่มขึ้น โดยการดำเนินงานวิจัยในพื้นที่จะร่วมกับชุมชน และผู้ประกอบการในการพัฒนาครบห่วงโซ่การผลิต นับว่าเป็นอีกงานวิจัยในพื้นที่เกษตรกรที่ช่วยพัฒนาการผลิตพืช “ตามแผนงานวิจัยพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนเกษตรกรรม”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s