สวพ.8 กรมวิชาการเกษตร จับมือ สสก.5 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพัฒนาชุมชน พอเพียง ยั่งยืน อินทรีย์ นำร่อง MOU วิจัยและส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ จ.สงขลา

ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร
ระดับเขตภาคใต้ เรื่อง การวิจัยและส่งเสริมเกษตรเชิงพื้นที่ จ.สงขลา
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา (สสก.5) กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา ( สวพ.8) กรมวิชาการเกษตร
…………………………………………..
 
1.      ความเป็นมา  
ตาม MOU ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร ในเรื่องการวิจัยและส่งเสริมเกษตรเชิงพื้นที่ ได้มีคำสั่งคณะกรรมการบริหารความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร ที่ 935/2563 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563  เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร  ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพื้นที่ (On Farm Research)  โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน และรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นรองประธาน ในส่วนคณะทำงานมี ผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริมการเกษตร และ ผู้เชี่ยวชาญ สวพ. 1-8 เป็นคณะทำงาน 
ในส่วนของการดำเนินงานความร่วมมือในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ได้มีการหารือร่วมกันของตัวแทนสำนักงาน สสก.5 นางสาวศิริกุล ศรีแสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญ สวพ.8  ในการร่วมกันพัฒนาพื้นที่นำร่องในจังหวัดสงขลา  
 
2.      การคัดเลือกพื้นที่นำร่อง    
ได้กำหนดพื้นที่ 3 ตำบล คือ ชุมชนป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ชุมชนรำแดงโมเดล ตำบลรำแดง
อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา ชุมชนบ้านแคโมเดล ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  ภายใต้การประสานงานของสำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ และสำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร
 
3.      โครงการที่นำมาบูรณาการในพื้นที่
สสก.5 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานโดยเน้นการใช้ชีวภัณฑ์ในพื้นที่ชุมชน
ต้นแบบ จังหวัดสงขลา ของ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา
และโครงการส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ และสำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร
สวพ.8 : แผนงานวิจัยทดดลองขยายการผลิตแปลงใหญ่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของเกษตรกรเพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของสังคมเกษตรและโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
 
4.      แผนและเป้าหมายของชุมชน  
พัฒนาเพื่อให้บรรลุผลดังนี้
“รำแดงโมเดล  เกษตรตามศาสตร์พระราชา และ DOA smart community”
“บ้านแคโมเดล เกษตรยั่งยืน ชุมชนพอเพียง”
“ป่าขาดโมเดล เกษตรพอเพียง เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์”
 
5.      กิจกรรมที่ดำเนินการ คือ
1)      พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง  เช่น จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร และจัดเวทีวิจัยสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เป็นต้น
2)      พัฒนา 9 พืชผสมผสาน ได้แก่ พืชอาหาร พืชรายได้ พืชสมุนไพรสุขภาพ พืชสมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืช พืชอาหารสัตว์ พืชอนุรักษ์ดินน้ำ พืชอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่น พืชใช้สอย และพืชเชื้อเพลิง/พลังงาน
3)      ชุมชนต้นแบบชีวภัณฑ์ เช่น ศูนย์ชีวภัณฑ์ชุมชน (ศชช.) แปลงต้นแบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานโดยเน้นชีวภัณฑ์ เป็นต้น
4)      พัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า  เช่น  การรับรองมาตรฐานสินค้า การแปรรูปสินค้า การสร้างอัตลักษณ์และการพัฒนาแบรนด์สินค้า เป็นต้น
5)      การเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ เช่น สวนเทพหยา การท่องเที่ยว ภาคการตลาด และท้องถิ่น เป็นต้น
6)      กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรตามนโยบายต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร
 
6.      ความก้าวหน้าในการดำเนินงานถึงปัจจุบัน
ได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ร่วมจัดทำแผนชุมชน ซึ่งออกมาเป็นโมเดลต่างๆ พัฒนาการผลิตพืชแบบมีส่วนร่วม จัดเวทีวิจัยสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดตั้งศูนย์ชีวภัณฑ์ชุมชน และมีแผนงานที่จะทำต่อไป คือการดำเนินการทั้ง 6 กิจรรมอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งจบโครงการในปี 2564
 
7.      ประโยชน์ที่จะได้รับ  ได้ชุมชนต้นแบบที่พึ่งตนเองได้เพิ่มขึ้นจากการร่วมมือของ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งได้กรณีศึกษาในเรื่องความร่วมมือวิจัยส่งเสริมเชิงพื้นที่ระหว่าง 2 กรมของจังหวัดสงขลาต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s