บันได 5 ขั้น ศชช. ศูนย์ชีวภัณฑ์ชุมชน

บันใด 5 ขั้น ศชช. ศูนย์ชีวภัณฑ์ชุมชน ป่าขาด
ชีวภัณฑ์พร้อมใช้ ให้บริการโดยชุมชน

หลังจากที่ สวพ 8 ศวพ.สข. ร่วมกับ ศทอ.สงขลา สสก.5 และ สวนอารมณ์ดี เกษตรอินทรีย์ ได้จัดตั้ง ศชช เมื่อวันที่ 2 ก.พ.64 ที่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา เพื่อให้บริการชีวภัณฑ์แก่เกษตรกรในชุมชนแล้วนั้น ปรากฎว่า 1 เดือนที่ผ่านมามีเกษตรกรมารับชีวภัณฑ์ไปใช้มากพอสมควร ถือว่าบรรลุเป้าหมายของการอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร

บันใด ขั้นที่2 ในวันนี้คือการอบรมให้ความรู้เกษตรกรได้รู้จักประโยชน์และวิธีการใช้ชีวภัณฑ์ แต่ละชนิด มีเกษตรกรสมัครมารับความรู้ 40 คนจาก บ้านแคโมเดล รำแดงโมเดลและป่าขาดโมเดล

หลังจากนี้เดินไปสู่
“บันใดขั้นที่ 3 คือเจ้าหน้าที่วิจัย ส่งเสริม
ออกติดตามให้คำแนะนำการใช้ถึงบ้านเกษตรกร” พร้อมจัดตั้งกลุ่มชีวภัณฑ์ในแต่ละหมู่บ้าน จัดเวทีวิจัยสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คอยแนะนำในการใช้ชีวภัณฑ์ในแต่ละพืช ของแต่ละราย ร่วมกันศึกษาเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

“บันใดขั้นที่4 สอนผลิตใช้เอง”
เมื่อเกษตรกรนิยมใช้อย่างแพร่หลายแล้ว จะมีการสอนให้ผลิต ในชีวภัณฑ์บางชนิด
ที่เกษตรกรต้องการ

“บันไดขั้นที่5 สร้างรายได้จากชีวภัณฑ์ ” ส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้จากผลผลิตพืชปลอดภัยที่มาจากการใช้ชีวภัณฑ์ เป็นสินค้าคุณภาพเข้าสู่มาตรฐาน GAP/ organic สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค และสนับสนุนให้เกษตรกรได้มีรายได้จากการให้บริการชีวภัณฑ์แก่สมาชิก

นอกจากนี้จะมีการขยาย ศชช.สาขาที่2 ที่สวนเทพหยาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ต่อไป

อีกหนึ่งโครงการดีๆที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา กรมวิชาการเกษตร
ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชสงขลา สำนักงานพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 5 สงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร และชุมชน จับมือกันสร้างสรรสิ่งดีๆ

#ศชช #ศูนย์ชีวภัณฑ์ชุมชน #สวพ8

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s