สวพ.1-8 กรมวิชาการเกษตร ผนึกกำลังขยายผลงานวิจัยสู่เกษตรกร

สวพ.1-8 กรมวิชาการเกษตร ผนึกกำลังขยายผลงานวิจัยสู่เกษตรกร

เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา ได้มีการจัดประชุมนักวิจัย สวพ.1-8 ประมาณ 100 คน เพื่อระดมความคิดเห็นการดำเนินงานวิจัย ปี 2564 ของแผนงานวิจัย การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนเกษตรกรรม

นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผอ สวพ.8 กล่าวว่า สวพ.1-8 ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย มีหน้าที่หลักที่สำคัญคือการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร งานวิจัยจะแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการผลิตพืชที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรในขณะนั้นหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต ด้านวิจัยเพื่อใช้ศักยภาพหรือโอกาสของของแต่พื้นที่ และด้านการวิจัยโดยนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้เพื่อพัฒนายกระดับความสามารถทางการผลิตของเกษตรกร โดยแต่ละ สวพ จะมีการวิจัยในชนิดพืชที่แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ และจะมีการร่วมมือกันวิจัยในประเด็นที่สำคัญที่เป็นโจทย์ของประเทศ

นายธัชธัชธาวินท์ สะรุโณ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง สวพ.8 ในฐานะผู้อำนวยการแผนงานวิจัยการพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนเกษตรกรรม กล่าวว่า ในแผนงานวิจัยนี้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2559-2564 โดยใน 3 ปีแรกจะเป็นการค้นคว้าหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และใน 2 ปีหลังจะเป็นการทดลองขยายการผลิตในสภาพแปลงใหญ่ หรือเป็นชุมชน ก่อนที่จะแนะนำเทคโนโลยีเหล่านี้ให้นักส่งเสริมหรือเกษตรกร นำไปถ่ายทอดขยายผลต่อไป โดยจะมีแผนงานวิจัยย่อยทั้งหมด 10 แผนงานวิจัยย่อย คือ       วิจัยและพัฒนาการผลิตพืชที่เหมาะสมกับภูมินิเวศน์ในภาคใต้ตอนล่าง  (สวพ.8 สงขลา)  พัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อสร้างความยั่งยืนในภาคใต้ตอนล่าง (สวพ.8) วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชในพื้นที่ชุ่มน้ำใช้ประโยชน์ด้านเกษตรและอุตสาหกรรม (สวพ.8)  วิจัยและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน (สวพ.7 สุราษฎร์ธานี)  การวิจัยทดสอบและพัฒนาระบบการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก (สวพ.6 จันทบุรี) ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลและพืชผักที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก (สวพ.5 ชัยนาท) พัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่นาโดยใช้แหล่งน้ำในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สวพ.4 อุบลราชธานี)  พัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยอ้อยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สวพ.4  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชทางเลือกที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่ดินเค็มจังหวัดนครราชสีมา สวพ.4  และ ทดดลองขยายการผลิตแปลงใหญ่และถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของเกษตรกรเพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของสังคมเกษตร สวพ 1-8  

           ผลงานวิจัยต่างๆ จะมีการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) ตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป ในพื้นที่ต่างๆ คือ ป่าขาดโมเดล เกษตรพอเพียง เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ” ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา “Wetland Model  การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชในพื้นที่ชุ่มน้ำ” ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และ ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  “หิน เหล็ก ไฟ โมเดล ชุมชนผลิตอ้อยยั่งยืน” ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ “เมืองมายโมเดล ถั่วลิสงพืชใช้น้ำน้อย สร้างผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้สู่ชุมชน”ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง  ” บ่อโพธิ์โมเดล ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ ชุมขนเข้มแข็ง ” ตำบลบ่อโพธิ์  อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก “นาคูโมเดล พืชผักปลอดภัยและยั่งยืนระดับชุมชน” ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดอยุธยา “หนองบัวลำภูโมเดล ระบบการปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยวข้าว”

ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู  “ท่ากุ่มเนินทรายโมเดล เทคโนโลยีผสมผสานในการผลิตทุเรียน ” กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนท่ากุ่ม-เนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด “โพรงเข้โมเดล ปาล์มน้ำมันยั่งยืน” ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

           ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้จาก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s