mother spawn

การผลิตหัวเชื้อเห็ดร่างแห

ศึกษาวัสดุที่เหมาะสมในการผลิตเชื้อขยาย (mother spawn)
จากการเลี้ยงเส้นใยเห็ดร่างแห บนวัสดุผลิตเชื้อขยาย 2 ชนิดคือ เมล็ดข้าวฟ่าง และ เห็ดหลินจือแห้ง

นำเส้นใยเห็ดร่างแหที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ HA (Hamada media Agar) หรือ PDA (Potato Dextrose Agar) มาเลี้ยงบนวัสดุผลิตเชื้อขยาย 2 ชนิดคือ เมล็ดข้าวฟ่าง และเห็ดหลินจือแห้ง โดยนำวัสดุผลิตเชื้อขยายทั้ง 2 ชนิด ต้มน้ำนาน 45 นาที ผึ่งลมให้แห้ง อัดวัสดุให้แน่นพอประมาณ ปิดฝาด้วยจุกสำลี นำไปนึ่งฆ่าเชื้อที่ความดันไอ ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น และบ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง

พบว่า เส้นใยเห็ดร่างแหเจริญบนหลินจือได้ระหว่าง 5.5-11.4 ซม.มีความหนาของเส้นใยปานกลางถึงหนาแน่นมาก ดีกว่าบนเมล็ดข้าวฟ่างที่เจริญได้ระหว่าง 4.0-7.5 ซม.มีความหนาของเส้นใยน้อยถึงปานกลาง

ที่มา : นพวรรณ นิลสุวรรณ อุมาพร เพชรพรรณ นูรีดา สาและ บรรเทา จันทร์พุ่ม จิระ สุวรรณประเสริฐ ธัชธาวินท์ สะรุโณ
อภิญญา สุราวุธ ภรณี สว่างศรี สุวลักษณ์ ชัยชูโชติ. การพัฒนาสายพันธุ์และเทคโนโลยีการเพาะเห็ดร่างแหสายพันธุ์ไทย. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร